Rekisteriseloste

Helsingin Kasvisruokakauppa Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 7.2.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Helsingin Kasvisruokakauppa Oy
y-tunnus: 2683464-4
Helsinginkatu 16
00500 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Toimitusjohtaja Hannamari Uotila
moi@vegekauppahelsinki.fi
p. 050 522 6589

3. Rekisterin nimi

Helsingin Kasvisruokakauppa Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito sekä markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan seuraavissa käyttötarkoituksissa: Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen sähköpostitse.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, paikkakunta, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi rekisteriin tallennetaan tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä: Asiakkaan itse tilaama uutiskirje tai asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.  Kolmansilta osapuolilta ei vastaanoteta tietoja.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Sähköpostiosoite luovutetaan ainoastaan sähköpostikirjeen välittäjätaholle, alla osoite. Muita tietoja ei luovuteta eikä siirretä muille tahoille.

Välittäjätaho ei ole milloinkaan suoraan yhteydessä rekisteriasiakkaisiin. Välittäjätaho ei luovuta kolmansille osapuolille rekisteritietoja. Välittäjätaho toimii vain rekisterinylläpitäjän data-alustana.

Tietoja ei luovuteta millekkään muulle taholle eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

MailChimp
Attn. Privacy Officer
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA.

Asiakastietoja (sähköpostiosoite) voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, muun muassa Yhdysvaltoihin ainoastaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

9. Profilointi

Profilointia ei käytetä eikä rekisteritietoja luovuteta muille tahoille mihinkään tarkoitukseen.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.